Warunki dzier?awy kwater

Dzier?awa kwater

Lw?w – du?e centrum Zachodniej Ukrainy, z ludno?ci? 870 tysi?cy os?b.

W ostatnim czasie dzi?ki przep?ywowi turyst?w w Lwowie dobrze stan?? rozwija si? hotelowy biznes.

Na dzisiaj hotele Lwowa proponuj? r??ne warunki dla pobytu i tylko niekt?re hotele Lwowa mog? беспечить potrzebie klienta za niewysok? cen?. Z przep?ywem turyst?w do Lwowa, hotelu Lwowa, co stale zwi?ksza si?, nie zawsze mog? przyj?? wszystkich ochoczych.

Dlatego dobowa dzier?awa mieszka? w Lwowie mo?e sta? si? jedn? z wariantem dla pobytu.

Zadzwoniwszy do naszej kompanii, mo?ecie za?atwi? formalnie dzier?aw? mieszka? посуточно w Lwowie – od niedrogich do elitarnych apartament?w w centralnej cz??ci Lwowa.

Nasze ceny na o wiele ni?ej, ani?eli Wam zaproponuj? w hotelach Lwowa, poniewa? большенство zaproponowanych mieszka? jest w?asno?ci? kompanii, dlatego Wam nie zdarzy si? dop?aca? za us?ugi po?rednikom.

Jak zarezerwowa? mieszkanie z naszej internet-strony?

Wybie? mieszkanie kt?re Wam podoba si? i wybie? ‚Rezerwowa?’. Zape?ni formularz rozkazu i wybie? ‚Wys?a?’.
Wasze podanie b?dzie obrabione przez naszego menad?era przez 24 godziny. Wy otrzyma?ie odpowied? z potwierdzeniem lub oferte wyboru innego mieszkania.

Zaproponowane mieszkania s? tymi kt?ry s? wolne na czas kt?ry jest potrzebny Wam. W jaki kolwiek czas one mog? by? zarezerwowane przez innych klient?w albo agent?w. Wi?c, je?eli apartament podobaj? si? Wam, prosimy, rezerwowa? jego od razu.

Umowy rezerwacji

Wszelkie mieszkanie na naszej internet-stronie mo?e by? zarezerwowane na pewne dni przy okresie od 2 dni i wi?cej.

Nie gwarantujemy rezerwowanie pewnego mieszkania z wyprzedzeniem przy okresie rezerwacji na 1 dzien. W takim wypadku proponujemy 3 wybory miejsca zamieszkania:

  • Wy mo?ecie zap?aci? za 2 dniezamieszkania i w gwarantowanie zarezerwowa? wszelkie mieszkanie z naszej internet-strony.
  • Wy mo?ecie posy?a? zapotrzebowanie i je?eli znajdujemy wolne dni mi?dzy dwoma zarezerwowanymi dniami (na przyk?ad, mieszkanie b?dzie wolne tylko w dniu waszego przybycia), wi?c mo?emy gwarantowa? wasze zamieszkanie na 3 dni, nie mniej.
  • Miejsce zamieszkania przez fakt waszego przybycia . Wy mo?ecie podzwoni? do nas kiedy Wy u? przyby?i do Lwowa i my zaproponujemy Wam w najkr?tszym czasie mieszkania, kt?ry s? wolne na ten czas. Adres i dok?adna warto?? mog? by? podane tylko przy czasie Waszego przybycia. Nie gwarantujemy na 100% ?e b?dziemy zdolne nada? Wam miejsce zamieszkania, ale od naszego do?wiadczenia, wolne mieszkanie mo?e by? znajdowane w 99%.

Wielki popyt na mieszka? typu hotelu jest zaobserwowany od kwietnia do wrze?nia, jak i na urlopach we Lwowie, dlatego, prosimy rezerwowa? mieszkania 1 tygodnie zawczasu waszego przybycia. Przedp?ata jest obow?zkowa dla gwarancji waszego zamieszkania.

Regu?y zamieszkania

Regu?y zamieszkania z zwierz?tami.

Zamieszkanie z zwierz?tami w mieszkaniach z naszej internet-strony przy codziennej rezerwacji ?ci?le zakazane. Je?eli Wy planujecie przyby? z zwierz?ciem, prosimy, zawiadomi? zarz?dzaj?cemu o tym z wyprzedzeniem podczas rezerwowania mieszkania. Wam mog? odm?wi? w zamieszkaniu przy przybyciu bez poprzedzaj?cego zezwolenia i przedp?ata nie zwraca si?.
Zamieszkanie ze zwierz?tami jest mo?liwe w niekt?rym mieszkaniu przy d?ugoterminowym rezerwowaniu, ale tylko przy poprzedzaj?cym zawiadomieniu i zezwoleniu w?a?ciciela mieszka?ia.

Jak odbywasi? wjazd do mieszkania:

W dniu Waszego przybycia do Lwowa wy dzwoni?ie do nas na podane telefony: +38032 2417221, +38032 2442633, +380679852877, lepiej komurkowy telefon, i powiemy Wam adres mieszkania gdzie nasz zarz?dzaj?cy czeka na Was.

Wszystkie mieszkania s? umieszczane w centralnej cz??ci miasta, wi?c kiedy Wy przybywacie do Lwowa to lepiej bra? taksi.

Jak sp?acasi? za mieszkanie?

Przy zamieszkaniu Wy podpisujecie umowe na codzien? rezerwacje, sp?acasi? pe?ny okres Waszego pobycia za rozrachunkiem. Wy otrzymujecie adres i telefon mieszkania i klucze.

W dniu Waszego odjazdu nasz zarz?dzaj?cy przyjdie do mieszkania ?eby zabra? klucze i sprawdzi?, czy pracuje technika i czy s? w po??dku meble.

Wy musicie powiedi? dok?adne czas Waszego odjazdu naszemu zarz?dzaj?cemu.

Co jest w??czane do warto??i mieszkania (rezerwacji pocodziennie)

Ceny na naszej stronie s? podane w $ za jeden dzien rezerwacji w celach reklamy.

Koszt mieszkania w??cza: poscie? i komplet naczy? kuchennych, r?czniki, splate za pr?nd elektryczny, ch??dn? i gor?c? wode, miejski zw?zek telefoniczny. Komisje za nasze us?ugi.

Okres rezerwacji.

Rezerwacji codziennie mieszkan we Lwowie.

Codzienna rezerwacja jest g??wnie interesem hotelowego typu ni? interesem z nieruchomo???. Mieszkania, pracuj?ce na codzienn? rezerwacie, szczeg?lnie s? z wszystkimi wygodami, technik? i akcesori?.

Takie mieszkania mog? by? zarezerwowane od 2 do 30 dni. Sp?ata jest za codzienny pobyt.

Warto?? mieszkania w??cza poscie? i komplet naczy? kuchennych, r?czniki, splate za pr?nd elektryczny, ch??dn? i gor?c? wode, miejski zw?zek telefoniczny.

Mieszkanie z codzienn? sp?at? mo?e by? zarezerwowane przez nasz? strone.

Pomiesi?czna rezerwacja

Je?eli wasz okres pobytu jest od 1 do 2-3 miesi?cy, wy mo?e zarezerwowa? mieszkanie z comiesi?czn? sp?at?. Takie mieszkanie kosztuje mniej ni? codzienne.

Koszt mieszkania w??cza nasz? komisj?, komunalne us?ugi, poscie? i komplet naczy? kuchennych, r?czniki, cotygodniowe przybieranie mieszkania (w wi?kszo??i mieszkan).
Warto?? mieszkania nie w??cza: zw?zek telefoniczny, internet, splate za pr?nd elektryczny.
Mieszkania z comiesi?czn? wp?at? mo?e by? zarezerwowany przez nasz? strone.

D?ugoterminowa rezerwacia mieszkania

Mieszkania na naszej stronie dla d?ugoterminowej dzier?awy s? mieszkaniami z rezerwacj? od 3 miesi?cy do niekt?rych lat. Comiesi?czna warto?? mieszkania dla d?ugoterminowej rezerwacji jest warto??? w?a?ciciela mieszkania. Ona nie w??cza komisje naszej internet-agencji, kt?ra stanowi 50% od comiesi?cznej warto??i mieszkania. Wi?ksza cz??c w?a?ciciel?w mieszkan dla d?ugoterminowej rezerwacji wol? ?eby bra? przedp?ate za 2 miesi?cy. Mieszkania dla d?ugoterminowej rezerwacji s? zwykle bez poscie?i i naczyn dla k?pieli. Nie nadaj? si? oraz us?ugi z przybierania mieszkania.

Koszt mieszkania zwykle w??cza: komunalne us?ugi.

Warto?? mieszkania nie w??cza: zw?zek telefoniczny, splate za pr?nd elektryczny, przybieranie mieszkania, poscie?, komisje za nasze us?ugi. Mieszkanie dla d?ugoterminowej rezerwacji nie mog? by? zarezerwowane z wyprzedzeniem. Og??d i zamieszkanie odbywa si? w dniu przybycia albo przez Waszych przedstawicieli z wyprzedzeniem.

Odwo?anie rezerwacji

W wypadku je?eli Wy nie przybywacie albo odwo?ujecie rezerwacje przedp?ata za rezerwacje nie zwraca si?.

Przedp?ata nie zwraca si? w wypadku zmiany waszych dat przybycia. W takim wypadku poprzednja rezerwacja jest odwo?ywana i mieszkanie jest rezerwowane na nowe dni.

Je?eli Panstwo wyjezd?a wcze?niej zarezerwowanego okresu sp?acona suma nie zwraca si?.

Otrymuj?c Wasz? przedp?ate, w?a?ciciel mieszkania odrzuca zam?wienie innego klienta, kt?ry ?yczy zarezerwowa? mieszkanie o tej samej porze. W wypadku je?eli Wy nie przybywacie, przenosicie daty albo wyjezd?acie wcze?niej zarezerwowanego okresu w?a?ciciel mieszkania doznaje strat, dlatego przedp?ata nie zwraca si? przy wszelkim sytuacji waszego odmawiaj?.

Wyprowadzka z mieszkania

Wyjazd klienta z dobowej dzier?awy mieszkania jest zawsze warunkowany zawczasu.

Na mieszkaniach jest informacyjny list dla turysty, gdzie s? wskazane kolejne telefony manager?w, a tak?e numery telefon?w nie drogich us?ug taks?wki Lwowa.

G??wnym warunkiem przy zako?czeniu pobytu turysty na dobowej dzier?awy mieszkania w Lwowie, zg?asza si? obecno?? naszego мененджера w t? chwil?, kiedy porzucacie mieszkanie.

Nasz wsp??pracownik sprawdza stan mieszkania, przyjmuje u klienta klucze i przy konieczno?ci wydaje подтверждающие dokumenty na pobyt. Gwarancje dzier?awy mieszkania My na rynku po dobowej dzier?awie mieszka? w Lwowie pracujemy z 2005 roku. Wszystkie Foto mieszka? na naszej stronie internetowej w ca?o?ci odpowiadaj? rzeczywisto?ci.

Odwiedziwszy ksi?g? odzew?w na naszej stronie internetowej, zobaczycie du?o pozytywne odzewy po dobowej dzier?awa mieszka? w Lwowie.

Przy powstaniu nieprzewidziane okoliczno?ci (nie ma o?wietlenia w domu, uszkodzenie kot?a ogrzewania, uszkodzenie pompy podania wody, rozbite szk?o w mieszkaniu i tak dalej) zaproponujemy dla Was inne mieszkanie w Lwowie, co ma?o r??ni si? od tej, kt?r? rezerwowali?cie.

Dla nas bardzo wa?nie, ?eby klient us?ugami kompanii pozosta? zadowolony!

W pierwszej kolejno?ci my?limy o swoich klientach.

Obowi?zkowo zwi??emy si? z Wami, uprzedzimy Was i je?li ju? pancerz odby? si?, om?wimy z Wami nowy wariant Bezpiecze?stwo pobytu na mieszkaniu W hotelach Lwowa jest wprowadzona ochronna struktura. A je?li Wasz? wizyt? do Lwowa nosi prywatny charakter, to nie zawsze chce si? spotyka? si? z dokuczliw? ochron? hotelu w Lwowie.

Dzier?awa mieszka? w Lwowie zawsze my?li o bezpiecze?stwie pobytu klient?w.

Nasza kompania proponuje dzier?aw? mieszkania посуточно, tylko w centralnej cz??ci Lwowa.

Centralna cz??? Lwowa – to historycznoarchitektoniczna cz??? miasta, co pi?knie ochrania si?, i tu w zasadzie s? skupione biura du?ych kompanii i pa?stwowych organizacji, handlowych centr?w i sklep?w.

Wsp??pracownicy naszej organizacji dzier?awa mieszka? w Lwowie, przesz?y srogi dob?r i z nimi przeprowadza si? sta?y instrukta? w celu bezpiecze?stwa pobytu turysty.

Wsp??dzia?anie z organami ?cigania Lwowa, instrukcja zachowania turysty w razie powstania si?owej wy?szej sytuacji – por?czenie bezpiecze?stwa pobytu w naszych mieszkaniach w Lwowie.

Заказать
Сроки бронирования *
C:

Количество человек

Ваше имя *

По:

Контактный телефон *

E-mail *

Дополнительная информация

×
Book
Terms of booking *

From: To:

Number of people*

Your name *

Contact phone *

E-mail *

Additional info×
Zam?wi?

 

Сроки бронирования *

От: До:

Количество человек

Ваше имя *

Контактный телефон *

E-mail *

Дополнительная информация×