Teatry Lwowu

Lwowski Pa?stwowy Teatr Akademicki Opery i Baletu im. S. Kruszelnickiej (S. Kruszelnyckoj)
Prospekt Swobody 28,
tel. +38 (032) 272-05-83
Teatr opery zosta? zbudowany zgodnie z zasadami klasycznej tradycji z wykorzystaniem form i detali architektury renesansowej i barokowej lub w tak zwanym nurcie pseudorenesansu wiede?skiego. Na dzie? dzisiejszy na repertuar teatru sk?ada si? 40 spektakli.

Ukrai?ski Pa?stwowy Akademicki Teatr Dramatyczny im. Marii Za?kowieckiej (M. Za?kowecoj)
ul. Lesi Ukrajinky 1,
tel.  +38 (032) 272-05-83
www.zankovetska.com.ua
Idea zbudowania wielkiego pomieszczenia dla teatru zosta?a zapocz?tkowana przez Stanis?awa Skarbeka. Teatr zosta? wzniesiony w 1842r. W testamencie z 1843r. Stanis?aw Skarbek zapisuje budynek teatru miastu. Od 1944r. w pomieszczeniach teatru dzia?a trupa teatralna im. M. Za?kowieckiej. W 2002r. rz?d Ukrainy nada? instytucji teatralnej status Ukrai?skiego Pa?stwowego Akademickiego Teatru Dramatycznego im. Marii Za?kowieckiej.

Lwowska Filharmonia
ul. Czajkowskoho 7,
tel. +38 (032) 272-10-42
www.philharmonia.lviv.ua
Lwowska filharmonia znajduje si? w pi?knym, secesyjnym budynku, kt?ry zosta? zbudowany w 1907r. i podarowany Muzycznemu Towarzystwu Ziemi Halickiej. Unikalne pomieszczenie posiada znakomit? akustyk? i niezb?dne wyposa?enie. Nie bez przyczyny s?owo „filharmonia” z j?zyka greckiego t?umaczy si? jak „mi?o?? do harmonii”.
Podstaw? dzia?alno?ci filharmonii jest przeprowadzanie koncert?w symfonicznych, muzyki kameralnej, d?ezowej i popularnej; organizacja festiwali muzycznych, akcji literacko – artystycznych, spotka? artystycznych oraz wystaw.

Lwowski Budynek Muzyki Organowej i Kameralnej
ul. S. Bandery 8,
tel.  +38 (032) 272-39-53
Budynek Muzyki Organowej i Kameralnej znajduje si? w dawnym rzymskokatolickim ko?ciele ?w. Marii Magdaleny (XVII w.). W 1932r. w ko?ciele umieszczono wyprodukowane w Czechach organy firmy „Rіeger-Kloss”, b?d?ce najwi?kszymi na terytorium Ukrainy. Latach 60’ budynek zaadaptowano jako sal? organow? Lwowskiego Konserwatorium im. M. ?ysenka. Obecnie Budynek Muzyki Organowej i Kameralnej prowadzi r??norodn? dzia?alno?? koncertow?.

Lwowski Teatr Duchowny „Woskresinnia”
pl. gen. Hryhorenka 5,
tel. +38 (032) 274-11-60
Lwowski Teatr Duchowny „Woskresinnia” zosta? za?o?ony w 1990r. przez re?ysera Jaros?awa Fedoryszyna i grup? m?odych aktor?w pochodz?cych z r??nych miast Ukrainy. Teatr zdoby? przychylno?? lwowskiej publiki dzi?ki poszukiwaniom wyrazistego j?zyka teatralnego, znajdywaniu nowych form scenicznych i wystawianiu nowo?ci z dramaturgii ?wiatowej.

Lwowski Teatr Akademiczny im. ?esia Kurbasia
ul. L. Kurbasa 3
tel. +38 (032) 279-86-57
www.kurbas.lviv.ua
Teatr zosta? za?o?ony w 1988r. i zawsze wyr??nia? si? niepowtarzalnym repertuarem na wysokim poziomie intelektualnym. Teatr im. ?esia Kurbasia – unikatowe metodologiczne centrum, kt?re opanowa?o i opracowa?o cykl metodyk teatralnych i trening?w aktorskiej psychofizyki, plastyki i g?osu.
Kierownik artystyczny teatru –Wolodymyr Kuczy?ski
Dyrektor teatru – Oleksij Krawczuk

Lwowski Obwodowy Teatr Lalek
pl. D. Halickiego (D. Halyckoho) 1,
tel. +38 (032) 272-08-32
Teatr jest jednym z samych odwiedzanych instytucji takiego faceta w regionie

Pierszy ukrai?ski teatr dla dzieci i m?odzie?y
ul. Hnatyuka, 11
+38 (032) 272-05-83
Budowla, w kt?rej teraz rozlokowuje si? teatr, by?a zbudowana w 1939 r. dla ?ydowskiego teatru. W 1944 r. do Lwowa przejecha? Teatr m?odocianego widza, kt?ry by? za?o?ony w Chark?wie w 1920 r. Wygodne zagospodarowanie sali pozwala widzom przenosi? si? do bajecznego ?wiata spektaklu, kt?ry odbywa si? na scenie.

Lwowski Teatr Miniatur Estradowych „I ludzie, i lalki”
ul. Fredra 6,
tel. +38 (032) 274-00-25
W sztukach Lwowskiego Teatru Miniatur Estradowych „I ludzie, i lalki” wyst?puj? zar?wno aktorzy, jak i lalki. Jego misj? jest propagowanie bajki ludowej, sztuki lalkowej, sprzyjanie estetycznemu wychowaniu oraz rozwojowi duchownemu dzieci.
Dyrektor, kierownik artystyczny teatru – Oleg Nowochackyj
G??wny administrator – Olga W?grzyn

http://www.cultureandtourism.lviv.ua

Заказать
Сроки бронирования *
C:

Количество человек

Ваше имя *

По:

Контактный телефон *

E-mail *

Дополнительная информация

×
Book
Terms of booking *

From: To:

Number of people*

Your name *

Contact phone *

E-mail *

Additional info×
Zam?wi?

 

Сроки бронирования *

От: До:

Количество человек

Ваше имя *

Контактный телефон *

E-mail *

Дополнительная информация×